Photobooth terms
22043
page-template-default,page,page-id-22043,stockholm-core-1.2.1,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
Title Image

Photobooth terms

Η Εταιρία «ΜΠΑΝΤΑΖΟΣ Θ. ΑΓΓΕΛΟΣ» με έδρα τις Σέρρες, οδός Ιερολοχιτών 11-13, ΑΦΜ 113389851, ΔΟΥ Σερρών, αποκαλούμενη στο εξής και για τις ανάγκες του παρόντος «Εταιρία», προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ο πελάτης οφείλει να προκαθορίσει τον κατάλληλο χώρο για την τοποθέτηση του εξοπλισμού και την πρόσβαση σε αυτό, στο χώρο της εκδήλωσης, καθώς επίσης κι ένα τραπέζι επιφάνειας τουλάχιστον ενός τετραγωνικού μέτρου, σε περίπτωση που στην εκδήλωση σερβίρονται ποτά ή/και αναψυκτικά. Η άφιξη και συναρμολόγηση του εξοπλισμού γίνεται 40 λεπτά πριν τη συμφωνηθείσα ώρα έναρξης της εκδήλωσης και θα είναι διαθέσιμος στο κοινό 10 λεπτά πριν τη συμφωνηθείσα ώρα έναρξης της εκδήλωσης. Ο εξοπλισμός απαιτεί χώρο έκτασης τουλάχιστον 2,5m πλάτος * 3,5m μήκος * 2,5m ύψος. Ο πελάτης θα πρέπει να φροντίσει ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια που θα παρεμποδίσουν την παράδοση και τη συναρμολόγηση του εξοπλισμού. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τύπου Schuko θα πρέπει να παρέχεται σε μέγιστη απόσταση 15 μέτρων από το χώρο εγκατάστασης. Σε περίπτωση που τα παραπάνω κριτήρια δεν τηρούνται και η εταιρία μας δεν καταφέρει να θέσει τον εξοπλισμό σε λειτουργία εντός του προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου, ο πελάτης δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Αν η εκδήλωση πραγματοποιείται σε υπαίθριο χώρο, απαιτείται ο χώρος που θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός να είναι προστατευμένος από καιρικά φαινόμενα, όπως βροχή και αέρας.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο πελάτης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια προκύψει στον παρεχόμενο εξοπλισμό, λόγω κακής χρήσης από τον ίδιο ή τους καλεσμένους του. Η βλάβη η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά προκύπτει από: Φυσική επαφή η οποία οδηγεί σε καταστροφή του εξοπλισμού, βλάβη που οφείλεται σε ρίψη ποτών ή/και τροφίμων στον εξοπλισμό. Τέλος ο πελάτης συμφωνεί και δεσμεύεται ανεπιφύλακτα να αποζημιώσει την εταιρία μας εντός 30 ημερών από το περιστατικό.

Παιδιά κάτω των 12 ετών ή του αντίστοιχου ύψους θα πρέπει να συνοδεύονται από κηδεμόνα. Ακόμη, δεν επιτρέπεται να παίζουν ή να τρέχουν παιδιά γύρω από το χώρο του Photobooth. Σε περίπτωση ζημιάς το κόστος επιβαρύνεται ο πελάτης. Απαγορεύεται η χρήση ποτών από τους καλεσμένους στο χώρο του Photobooth . Τα ποτά θα πρέπει να απομακρύνονται και σε περίπτωση που ο καλεσμένος το αρνηθεί, οι attendants μπορούν να αρνηθούν την παροχή υπηρεσίας.

ΚΡΑΤΗΣΗ & ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι απαιτείται προκαταβολή ίση με το 40% του συνολικού ποσού για να εξασφαλιστεί η κράτηση, πληρωτέα με τραπεζική κατάθεση. Το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να εξοφληθεί το αργότερο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης. Για κρατήσεις που γίνονται σε διάστημα μικρότερο των 7 ημερών, ο πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει άμεσα ολόκληρο το ποσό. Οποιαδήποτε αίτηση για αλλαγή στην ημερομηνία και την ώρα που θα λάβει χώρα η εκδήλωση, πρέπει να γίνεται γραπτώς όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Η αλλαγή υπόκειται στη διαθεσιμότητα της εταιρίας μας και με την υπογραφή νέου συμφωνητικού μίσθωσης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης ακυρώσει ή αναβάλει, με έγγραφη ειδοποίηση του προς την εταιρεία μας, την ενοικίαση του εξοπλισμού και υπηρεσιών photobooth, τουλάχιστον 90 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης, ρητά συμφωνείται ότι δικαιούται επιστροφής τo 75% του συνολικού ποσού της προκαταβολής. Το υπόλοιπο 25% καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ της εταιρίας, από τούδε συμφωνούμενη ως δίκαιη και εύλογη.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης ακυρώσει ή αναβάλει, με έγγραφη ειδοποίηση του προς την εταιρεία μας, την ενοικίαση του εξοπλισμού και υπηρεσιών photobooth, σε χρονικό διάστημα μικρότερο από 90 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης, ρητά συμφωνείται ότι δεν δικαιούται επιστροφή του συνολικού ποσού της προκαταβολής, το οποίο καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ της εταιρίας, από τούδε συμφωνούμενη ως δίκαιη και εύλογη. Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο πελάτης δικαιούται αποζημίωση ίση με το 50% της συμφωνηθείσας αμοιβής. Σε περίπτωση ακύρωσης ο πελάτης δε δικαιούται καμία επιστροφή όσον αφορά το κόστος του Custom Backdrop. Ο χώρος της εκδήλωσης υποχρεούται να παρέχει χώρο στάθμευσης, διαφορετικά θα υπάρξει επιπλέον χρέωση για τη διάρκεια της εκδήλωσης, ακόμη και ακύρωση σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η φορτοεκφόρτωση του εξοπλισμού.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στην σπάνια περίπτωση που προκύψει τεχνική βλάβη, η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να προσπαθήσει να επιδιορθώσει τη βλάβη εντός 60 λεπτών και παρατείνοντας το ωράριο αντιστοίχως. Στην απίθανη περίπτωση που η επιδιόρθωση δεν καταστεί εφικτή, ο πελάτης δικαιούται αποζημίωση. Το ποσό της αποζημίωσης μπορεί να καθοριστεί με τις παρακάτω μεθόδους:

  1. Ποσοστό επί % στις χαμένες ώρες. (Παράδειγμα: Το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας είναι 21:00 – 01:00 και προκύπτει ανεπανόρθωτη βλάβη στις 00:00. Καθώς χάνουμε 1 ώρα από τις 4, ο πελάτης δικαιούται αποζημίωση 25%).

Τη μέθοδο αποζημίωσης την επιλέγει ο πελάτης.

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης, είναι ο πελάτης να έχει προεξοφλήσει όλο το ποσό προκαταβολικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση γίνεται συμψηφισμός πληρωτέου ποσού – αποζημίωσης – προκαταβολής, και το ποσό που προκύπτει καταβάλεται από την εταιρία ή τον πελάτη αντίστοιχα.

ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ (ΩΡΑΡΙΟ)

Οι ώρες έναρξης και λήξης της λειτουργίας του Photobooth συμφωνούνται με τον πελάτη και είναι οι ωφέλιμες ώρες λειτουργίας. Η συναρμολόγηση του εξοπλισμού γίνεται μία ώρα νωρίτερα από την ώρα έναρξης και η αποσυναρμολόγηση γίνεται μετά το πέρας της ώρας λήξης. Η αργότερη ώρα που μπορεί να γίνει η έναρξη είναι η 10η νυχτερινή. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια προσαύξηση 20€ ανά ώρα λόγω νυχτερινών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

  1. Η εταιρία έχει την υποχρέωση να δώσει εκτυπωμένα αντίγραφα ίσα με τον συνολικό αριθμό που συμμετέχουν στη φωτογράφιση εφόσον έχει συμφωνηθεί στο πακέτο με τον πελάτη (Περίπτωση απεριόριστων εκτυπώσεων, lazy printer). Π.χ. Σε παρέα έξι καλεσμένων, είναι υποχρεωμένη να δώσει έξι τυπωμένα αντίγραφα.
  2. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον είναι ικανοποιημένοι οι καλεσμένοι, να δώσει μικρότερο αριθμό εκτυπώσεων. Π.χ. Αν οι καλεσμένοι είναι δύο αλλά είναι ζευγάρι και είναι ικανοποιημένοι με ένα αντίγραφο, διατηρεί το δικαίωμα να αποφύγει το δεύτερο αντίγραφο.
  3. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί σε καλεσμένο την εκτύπωση επιπλέον αντιγράφων. Π.χ. Σε παρέα τριών καλεσμένων, ο ένας καλεσμένος ζητά τρία επιπλέον αντίγραφα για να τα δωρίσει σε φίλους του. Υποχρέωση της εταιρίας είναι να τυπώσει τρία αντίγραφα, και όχι έξι όπως της ζητήθηκε.
  4. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί σε καλεσμένο την εκτύπωση αντιγράφου σε περίπτωση που δε συμμετέχει σε όλες τις πόζες. Π.χ. Καλεσμένος “εισβάλει” στην τελευταία από τις τέσσερις πόζες (photo bombing).
  5. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί σε καλεσμένους την εκτύπωση αντιγράφων σε περίπτωση που επανειλημμένα κάνουν rotating σε διαφορετικές πόζες ανά φωτογράφιση.
  6. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί σε καλεσμένους την επανεκτύπωση αντιγράφων σε οποιαδήποτε περίπτωση.
  7. Ο μέγιστος αριθμός εκτυπώσεων ανά φωτογράφιση είναι δέκα. Π.χ. Αν μία παρέα δώδεκα καλεσμένων καταφέρει να ολοκληρώσει τη φωτογράφιση, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εκτυπώσει δέκα αντίγραφα.
  8. Σε περίπτωση που το template περιέχει μόνο 1 πόζα, τότε ο μέγιστος αριθμός αντιγράφων είναι 5, και όχι 10.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Όλες οι φωτογραφίες είναι πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας. Η εμπορική χρήση των φωτογραφιών από τον πελάτη απαγορεύεται ρητά χωρίς τη συγκατάθεση της εταιρίας μας. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει τις φωτογραφίες χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση. Φωτογραφίες που απεικονίζουν ανήλικα παιδιά δεν θα δημοσιεύονται. Σε όλες τις φωτογραφίες θα υπάρχει τυπωμένο το λογότυπο της εταιρίας μας, ή/και τα στοιχεία επικοινωνίας μας. Οι καλεσμένοι θα μπορούν να κάνουν λήψη των φωτογραφιών της εκδήλωσης από περιοχή περιορισμένης πρόσβασης, προστατευμένης από μυστικό κωδικό, ο οποίος παράγεται αυτόματα από το σύστημα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Σερρών, ακόμη και από μη μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας.